Сутність маркетингового аналізу

Маркетингового аналізу

Теоретичні засади

Тема 1.

Конспект лекцій

Розкриття інформації про рух грошових коштів у Примітках до фінансової звітності

У Примітках до фінансової звітності, згідно з П(С)БО 4, розкривають інформацію про:

— склад грошових коштів;

— склад статей, у яких поєднуються декілька видів грошових потоків («Інші надходження», «Інші платежі»);

— не грошові операції інвестиційної та фінансової ді­яльності;

— наявність значного сальдо грошових коштів, які має підприємство, але які недоступні для використання групою, до якої вони належать.

У разі придбання або продажу протягом звітного пе­ріоду майнових комплексів наводиться інформація про:

— загальну вартість придбання або реалізації майно­вого комплексу;

— частку загальної вартості майнового комплексу, що була відповідно сплачена або одержана у формі гро­шових коштів;

— суму грошових коштів у складі активів придбання або реалізованих майнових комплексів;

— суму активів (крім грошових коштів) і зобов’язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Вихідним елементом в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства є маркетинговий аналіз. Це відносно нова наука. Ряд питань маркетингового аналізу остаточно ще не вирішений (його сутність, предмет вивчення, місце в системі споріднених економічних наук).

Слово «аналіз» у перекладі з грецької означає розклад, розчленування. З наукових позицій аналіз представляє собою метод дослідження, суть якого – у мисленому або практичному розчленуванні цілого на складові. Протилежним до аналізу є метод синтезу, який передбачає поєднання або складання. Не дивлячись на їх протилежність, зазначені методи (аналізу і синтезу) є взаємообумовленими і взаємопов’язаними. Цей висновок є особливо важливим для практичної діяльності, пов’язаної з проведенням будь-якого аналізу.

Польські автори М. Стрижевська та М. Рушкевіч відмічають, що маркетинговий аналіз є першим елементом маркетингового управління, який визначається як сукупність ряду функцій: аналізу, планування, реалізації і контролю програм, спрямованих на досягнення цілей організації шляхом задоволення потреб клієнтів. Таким чином, аналіз є вихідним пунктом маркетингових планів, їх реалізації, контролю і верифікації.Вітчизняні економісти трактують сутність маркетингового аналізу як вивчення товарів і послуг, попиту і пропозиції, поведінки споживачів, ринкової кон’юнктури з метою ефективного просування товарів (послуг) на ринку. Можна погодитися з авторами цього визначення маркетингового аналізу щодо його спрямованості. Проте, на нашу думку, вивчення товарів і послуг попиту і пропозиції, поведінки споживачів та ринкової кон’юнктури відноситься до сфери маркетингових досліджень.

Узагальнюючи можна сформулювати ряд положень, яким повинно відповідати визначення сутності маркетингового аналізу. Це, зокрема:

– маркетинговий аналіз має справу з оцінкою маркетингової діяльності підприємств за минулі періоди;

– він охоплює не тільки безпосередньо процес маркетингової діяльності, але й ті фактори, що можуть на нього впливати, наприклад, макросередовище, в якому діє фірма, кінцеві результати маркетингової діяльності і т.п.;

– маркетинговий аналіз за формою тісно пов’язаний з іншими видами аналізу, зокрема, аналізом виробничо-господарської діяльності підприємства, маючи при цьому свій окремий предмет вивчення (оцінки);

– він має чітку цільову орієнтацію – підвищення ефективності маркетингової діяльності фірми в плановому періоді.

Отже, на основі викладеного можна зробити наступний висновок. Маркетинговий аналіз – це один із напрямів аналітичної роботи підприємства, який передбачає комплексну оцінку його маркетингової діяльності за минулий період з метою вироблення ефективної маркетингової політики на майбутнє.


6100671843700959.html
6100770462847803.html
    PR.RU™