Управління фінансовою системою

Управління фінансовою системою - це процес координації взаємодії різних її ланок з метою оптимізації розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів між суб’єктами фінансових відносин і всередині них. Управління фінансовою системою здійснюється органами державної влади, фінансовими організаціями та їх окремими структурними підрозділами в межах наданих їм повноважень і відповідальності. Управління фінансами, як і будь-якою іншою системою, включає дві основні складові: органи управління та форми і методи управлінської діяльності. Основним завданням органів управління фінансовою системою є забезпечення злагодженості у функціонуванні окремих сфер і ланок фінансових відносин. Це досягається чітким розмежуванням функцій і повноважень між фінансовими органами та інститутами.

Організаційна структура фінансової системи — сукупність фінансових органів та інститутів, яка характеризує систему управління фінансами.

До організаційного складу фінансової системи України входять:

а) органи управління:Міністерство фінансів; Державна податкова адміністрація; Контрольно-ревізійна служба; Казначейство; Рахункова палата; Аудиторська палата; Комітет з нагляду за страховою діяльністю; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування; Державний інноваційний фонд;

б) фінансові інститути: Національний банк; комерційні банки; страхові компанії; небанківські кредитні установи (ломбард тощо); міжбанківська валютна біржа; фондові біржі; фінансові посередники на ринку цінних паперів.


6101001489501485.html
6101145857677057.html
    PR.RU™