ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ

25. Гігієнічна класифікація праці необхідна для оцінки конкретних умов та харак­теру праці на робочих місцях. На основі такої оцінки приймаються рішення, спрямо­вані на запобігання або максимальне обмеження впливу несприятливих виробничих чинників.

26. Оцінка умов праці проводиться на підставі «Гігієнічної класифікації умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Виходячи з принципів

27. Гігієнічної класифікації, умови праці розподіляються на 4 класи:

1 клас — оптимальні умови праці — такі умови, при яких зберігається не лише здоров'я працюючих, а створюються передумови для підтримування високого рівня працездатності.

2 клас — допустимі умови праці — характеризуються такими рівнями чинни­ків виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених і гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентова-ного відпочинку або до початку наступ­ної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоро-в'я працюючих і їх потомство в найближчому та віддаленому періоді.

3 клас—шкідливі умови праці — характеризуються наявністю шкідливих виробничих чинників, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити неспри­ятливий вплив на організм працюючого та (або) його потомство.

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та вираженості змін в організмі працюючих поділяються на 4 ступені.

4 клас — небезпечні (екстремальні) — умови праці, що характеризуються таки­ми рівнями чинників виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни(або ж її частини) створює високий ризик виникнення важких форм гострих профе­сійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя.

28. Визначення загальної оцінки умов праці базується на диференційованому аналізі визначення умов праці для окремих чинників виробничого середовища і трудового процесу.

29. До чинників виробничого середовища належать:параметри мікроклімату; вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони;рівень шуму, вібрації,інфра - та уль­тразвуку, освітленості та ін. Вищеназвані чинники розглянуті в наступних розділах підручника.30. Трудовий процес визначається показниками важкості та напруженості праці.

31. Під терміном „важкість праці» розуміють ступінь залучення до роботи м'язів та фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження.

32. Напруженість праці ві­дображає навантаження на центральну нервову систему і оцінюється за 16 показниками, що характеризують інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, монотонність та режими праці.

Адекватна оцінка конкретних умов та характеру праці сприятиме обґрунтованій розробці та впровадженню комплексу заходів і технічних засобів з профілакти­ки виробничого травматизму та професійних захворювань, зокрема за рахунок покра­щення параметрів виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу.


6222160717616458.html
6222256244403413.html
    PR.RU™